PATRON SZKOŁY

Mikołaj Kopernik
(19.II.1473 – 24.V.1543)
wybitny polski astronom, twórca teorii heliocentrycznej, matematyk, ekonomista, lekarz, prawnik.

    

Mikołaj Kopernik urodził się dnia 19 lutego 1473 roku w Toruniu,
w rodzinie kupca Mikołaja i Barbary z domu Watzenrode. Miał troje
rodzeństwa: Barbarę, Andrzeja i Katarzynę. Osieroconym po śmierci
ojca Mikołajem zaopiekował się brat matki, Łukasz Watzenrode,
kanonik kapituły włocławskiej, późniejszy biskup warmiński.

Dzięki staraniom wuja Mikołaj Kopernik w latach 1491 – 1495
studiował w Akademii Krakowskiej nauki matematyczne, klasyczne
i astronomię.Następne lata to kolejne studia we Włoszech w Bolonii
na wydziale prawa kanonicznego (1496-1500). W 1501 roku Mikołaj
Kopernik rozpoczął studia medyczne w Padwie, a w roku 1503
w Ferrarze obronił doktorat z prawa kanonicznego.

Pod koniec 1503 roku Mikołaj Kopernik opuścił Italię i przybył
na Warmię, gdzie od 1485 r. biskupem był jego wuj Łukasz Watzendrode. Pierwsze lata pobytu na Warmii spędził na dworze biskupim w Lidzbarku Warmińskim jako osobisty sekretarz i lekarz Watzenrodego. W 1509 r. ogłosił łaciński przekład greckich Listów bizantyńskiego historyka - Teofilakta Symokatty, a rok później osiedlił się we Fromborku, siedzibie kapituły warmińskiej. Prowadził tam obserwacje astronomiczne i pisał swe główne dzieło. W latach
1516-19 i w połowie 1521 r. był administratorem dóbr kapitularnych w Olsztynie. Podczas wojny polsko-krzyżackiej (1520-21) bronił zamku olsztyńskiego przed Krzyżakami. Zainteresował się wtedy zagadnieniami ekonomicznymi, czego wynikiem był jego projekt reformy walutowej (1517). Memoriał w tej sprawie, przedłożony przez Kopernika na sejmiku w Toruniu (1519), został poszerzony i ujęty
w formę traktatu pt. Rozprawa o biciu monety. Kopernik określił w nim zasady reformy monetarnej oparte na projekcie poprawy pieniądza
i ujednolicenia monety polskiej i pruskiej. Sformułował prawo ekonomiczne, zgodnie z którym pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy.

Zarys swojej heliocentrycznej teorii budowy świata podał astronom
w 1510 roku w rozprawie pt. Commentariolus . Pismo to nie było drukowane, lecz krążyło w odpisach po całej Europie. Pełne opracowanie heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego, będące uwieńczeniem wieloletnich obserwacji astronomicznych zajęło Kopernikowi blisko 20 lat. Dzieło to powstało we Fromborku i zawierało wykład astronomii ujęty w aspekcie obrotu Ziemi dookoła osi oraz jej obiegu razem z innymi planetami dookoła słońca po torach kolistych. Teoria Mikołaja Kopernika została opublikowana w 1543 roku
w Norymberdze w księdze pt. De revolutionibus orbium coelestium
(O obrotach ciał niebieskich). W tym samym roku Kopernik zmarł
we Fromborku.

Teoria Kopernika wpłynęła na sposób patrzenia na miejsce Ziemi
i człowieka we Wszechświecie i stała się podstawą rozwoju nauk ścisłych. Określa się ją mianem „rewolucji kopernikańskiej”.

strona głowna historia plan zajęć kontakt