Pedagog Szkolny

 

CZY WIESZ JAK TELEWIZOR PUSZCZONY W TLE DZIAŁA NA TWOJE DZIECKO?

 


 

Pedagog szkolny - Sylwia Hernas zaprasza codziennie
w godzinach:

 

 

Poniedziałek

 

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

Nieczynne

 

 

9.15 - 13.30

 

 

9.15 - 12.45

 

 

9.15 - 13.15

 

8.15 - 13.15

ped

Do pedagoga szkolnego przyjdź gdy:

  • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
  • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Masz problemy w nauce
  • Jesteś ofiarą przemocy lub agresji
  • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
  • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

e - mail: milowka.pedagog@gmail.com


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

w Milówce

Kontakt
Dworcowa 17,
34-360 Milówka
tel./fax  33-8642125
poradnia@poradniamilowka.pl
www.poradniamilówka.pl


Poradnia jest czynna:
poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

 

Poradnia zapewnia:


Diagnozy i konsultacje:


- psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne,
- badania dotyczące poziomu rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego, opanowania umiejętności szkolnych, rozwoju mowy,
- badania predyspozycji zawodowych, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej,
- badania przesiewowe wg. Platformy do Badań Zmysłów „Widzę”, „SłyszꔄMówię”, ryzyka dysleksji rozwojowej,


Opiniowanie i orzecznictwo:


na wniosek rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia Poradnia wydaje:
- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży
niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
- orzeczenia dla uczniów wymagających kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność ruchową, zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
- orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia dziecka znacznie utrudniający lub uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły lub przedszkola,
- orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,
- różnego typu opinie m. in. w sprawie objęcia pomocą psychologiczno pedagogiczną w przedszkolu, szkole/placówce, specyficznych trudności w uczeniu się, pierwszeństwa w przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych kandydata z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość kierunku kształcenia,


Terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną:


- indywidualną pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami
emocjonalnymi, trudnościami w nauce, dysfunkcjami rozwojowymi oraz
autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
- terapię zaburzeń mowy,
- terapię pedagogiczną,
- instruktaż dla dyslektyków.


Terapia logopedyczna

logopeda.png [250x302]

Od 1 września 2014r. terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się pani Sylwia Hernas. Na zajęcia uczęszczają zakwalifikowani uczniowie dzięki przeprowadzonej wcześniej diagnozie logopedycznej oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Spotkania z logopedą są tylko bazą – każda wada wymaga systematycznych ćwiczeń w domu.

 

Kiedy należy się udać do logopedy

Od najwcześniejszych lat dziecka należy zwracać uwagę na ważny element rozwoju psychofizycznego malca, jakim jest mowa. Bez poprawnej komunikacji dziecko nie może rozwijać się prawidłowo. Należy koniecznie udać się do logopedy, gdy u  dziecka zaobserwuje się następujące symptomy:

- u dziecka do 12 miesięcy:
•    nie gaworzy
•    nie reaguje na dźwięki otoczenia
•    nie rozumie i nie wykonuje prostych poleceń
•    nie mówi prostych sylab np.: ta-ta, pa-pa, ma-ma, ba-ba.

- u dziecka do 2 roku życia:
•    nie mówi prostych słów i nie łączy wyrazów
•    nie naśladuje odgłosów zwierząt i otoczenia
•    mówi mało i niechętnie


- u dziecka do 3 roku życia:
•    język „wchodzi” między zęby przy wymowie głosek ś, ź, ć, dź lub s, z, c, dz
•    oddycha przez usta, buzia jest ciągle otwarta
•    pije z butelki lub ssie smoczek
•    nie buduje zdań

- u dziecka do 4 roku życia:
•    mowa jest niezrozumiała dla otoczenia
•    nie wymawia głosek s, z, c, dz zastępując je głoskami ś, ź, ć, dź
•    ma trudności z nazywaniem przedmiotów
•    nie buduje zdań
•    ma trudności z zapamiętywaniem wyrazów, zdań, wierszyków

- u dziecka do 5 roku życia:
•    nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż
•    nie podnosi czubka języka do podniebienia
•    nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby
•    myli podobnie brzmiące głoski i wyrazy np.: półka – bułka, koza- kosa, Tom – dom
•    w wypowiadanych zdaniach pojawiają się błędy gramatyczne
•    przekręca trudne wyrazy

- u dziecka do 6 roku życia:
•    nie wymawia poprawnie głoski oraz innych głosek
•    nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby i głoski
•    nie różnicuje głosek
•    nie rozumie kontekstu sytuacyjnego
•    w wypowiedziach ustnych i pisemnych pojawiają się błędy gramatyczne
•    przekręca długie wyrazy

Z wady wymowy się nie wyrasta! 
Często słyszymy: ,,poczekaj, on z tego wyrośnie...” – jednak to zdanie nie ma żadnych podstaw naukowych, ponadto nie ma nic wspólnego z  prawidłowym rozwojem psychofizycznym dziecka. Niepodjęta w porę terapia logopedyczna utrwala wadę wymowy, a w szkole powoduje trudności w czytaniu i w pisaniu oraz może być przyczyną zaburzeń emocjonalnych u dziecka. Wady wymowy, które nie zostaną zredukowane do lat 6, często w momencie rozpoczęcia nauki, stają się przyczyną frustracji i zniechęcenia do obowiązku szkolnego. Rodzi to w dziecku nieśmiałość, lęk, zamykanie się w sobie z powodu braku sukcesów w nauce. W okresie do lat 6 dziecko powinno mieć opanowaną prawidłowo realizację wszystkich głosek języka polskiego.


 

strona głowna historia plan zajęć kontakt