Program profilaktyczny

CELE I ZAŁOŻENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH


Szkolny program profilaktyki uwzględnia treści kształcenia dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów naszego środowiska. Jest on zintegrowany ze Statutem Szkoły i Programem Wychowawczym i ma na celu :

1. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym.
· Doskonalenie i kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie z przejawami przemocy – eliminowanie zachowań agresywnych.
· Wdrażanie do prawidłowego pojmowania norm zachowania przyjętych przez społeczeństwo, w miejscach publicznych oraz w środowisku rodzinnym.


2. Promowanie zdrowego stylu życia.
· Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Wspomaganie zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez kształcenie umiejętności
i nawyków ruchowych.
· Stwarzanie możliwości udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
· Organizacji czasu wolnego – zajęcia pozalekcyjne.


3. Kształtowanie ważnych psychologicznie i społecznie umiejętności.
· Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, kształcenie umiejętności zachowywania się w różnych sytuacjach, doskonalenie technik asertywnych.


4. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i tożsamości.
· Uczenie świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.
· Wyrabianie poczucia tożsamości i własnej wartości oraz wiary w siebie.


5. Zapobieganie uzależnieniom


6. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły.

· wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności, warunkujące radzenie sobie w napotykanych sytuacjach trudnych;
· uwrażliwienie wychowanków na drugiego człowieka;
· podjęcie współpracy z policją w celu podniesienia bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły.

7. Radzenie sobie z własnymi emocjami oraz z sytuacjami stresującymi
· nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem;
· wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie ze stresem (techniki relaksacyjne);
· psychoedukacja rodziców i nauczycieli – sposoby postępowania i pracy z uczniem nadpobudliwym i wycofanym.


8. Wspieranie czynników chroniących:
· Silna więź z rodzicami
· Zainteresowanie nauką i własnych rozwojem
· Praktyki religijne
· Podtrzymywanie tradycji i kształcenie szacunku dla jej norm
· Konstruktywna grupa rówieśnicza, autorytety

więcej ...

strona głowna historia plan zajęć kontakt