Akcje Profilaktyczne

Już po raz kolejny nasza Szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł".

15, jubileuszowa edycja ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przebiega pod hasłem Grajmy w jednej drużynie! Kampania skierowana jest do uczniów, nauczycieli i rodziców.

CELE KAMPANII – CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ ?

1. Chcemy UZMYSŁOWIĆ młodym ludziom, że stosowanie używek to droga na skróty – donikąd.

2. Chcemy WYTŁUMACZYĆ uczniom, że podstawą mądrego życia są aktywność (uprawianie sportu) i zdrowe odżywianie.

3. Pragniemy UŚWIADOMIĆ dzieciom i młodzieży, że człowiek nie jest samotną wyspą (żyjemy w społeczeństwie i jesteśmy potrzebni innym, a inni są potrzebni nam).

4. Chcemy NAUCZYĆ dzieci i młodzież angażowania się w zadania wymagające współpracy i współdziałania. Granie w jednej drużynie pozwala często na osiągnięcie lepszych rezultatów i daje dużo satysfakcji.

5. Chcemy ZACHĘCIĆ do rozwijania mocnych stron osobowości i potrzeby inwestowania w siebie, by sprzyjać zdrowiu, rozwojowi własnemu oraz innych.

W ramach realizacji kampanii ZTU uczniowie mogą wziąć udział w konkursach i wygrać wiele atrakcyjnych nagród (gry planszowe, kalendarze, piłki do siatkówki, laptopy, rowery, aparaty fotograficzne, tablice multimedialne i stypendia po 1500 zł).

Nagrodą specjalną jest tablica multimedialna, która zostanie rozlosowana wśród szkół biorących udział w kampanijnych konkursach.

Konkursy dla szkół podstawowych

„Zdrowe zagranie” – do przeprowadzenia konkursu służy ulotka nr 1. Na ulotce znajduje się 5 pytań dotyczących siatkówki i dostosowanych do wieku uczestników konkursu. Ulotki należy odesłać do biura kampanii do 30 czerwca 2015 r.

„Warto pomagać” – konkurs plastyczno-literacki, którego zasady znajdują się na ulotce nr 3, a pełny regulamin konkursu zamieściliśmy na str. Zadaniem uczniów jest narysowanie lub opisanie sytuacji ilustrującej hasło tytułowe konkursu. Chcemy zobaczyć dlaczego warto pomagać lub jak można to robić. Pracę należy odesłać do biura kampanii do 30 czerwca 2015 r.

„Nawzajem” – konkurs zespołowy (dla klas i grup świetlicowych) polegający na poznaniu sposobu działania lokalnej organizacji pozarządowej i zaprezentowaniu go na fotografiach (maksymalnie pięciu). Do przeprowadzenia konkursu służy ulotka nr 8, na której musi znaleźć się pieczątka organizacji, której działanie dzieci będą ilustrować fotografiami. Zdjęcia i ulotkę należy przesłać pocztą do biura kampanii do 30 listopada 2015.

„Tekturowy ludzik” – kreatywny konkurs fotograficzny. Zadaniem dzieci będzie sklejenie tekturowego ludzika i sfotografowanie go w niecodziennym otoczeniu. „Tymek Tekturka” jest elementem pakietu (numer 8), można go też pobrać ze strony ww.TrzezwyUmysl.pl i samemu wydrukować. Zdjęcia należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres foto@trzezwyumysl.pl lub na www.facebook.pl/tekturki do 30.VI 2015 r.

Gminny konkurs plastyczny "Stop Cyberprzemocy" - prace plastyczne w formacie A3, wykonane techniką dowolną należy dostarczyć wychowawcy klasy do 15 maja 2015r.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach.


 

Nie pal przy mnie proszę

W naszej szkole jest kontynuowany program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”, w którym  udział biorą wszystkie klasy I – III. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, większenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego
i biernego palenia tytoniu.

Program ma charakter profilaktyczny, a w realizacji treści zastosowane są głównie metody aktywizujące dostosowane do wieku dzieci. Tematyka zajęć nawiązuje do treści zdrowotnych zawartych w Szkolnym Programie Profilaktycznym. Zajęcia są realizowane w formie warsztatowej. Oto tematy zajęć:

1. Co to jest zdrowie?

2. Od czego zależy nasze zdrowie?

3.Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?

4. Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?

5. Nie pal przy mnie, proszę.


Warzywa i owoce w szkole


„5 porcji warzyw, owoców lub soku” to program skierowany do klas I-III szkół podstawowych. Jego celem jest kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych, w szczególności polegających na spożywaniu warzyw, owoców i soków 5 razy dziennie.

Honorowy patronat nad programem objęło Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, a partnerem merytorycznym jest Instytut Żywności i Żywienia. Akcji patronują również Wojewódzcy Kuratorzy Oświaty.

Każdego dnia organizm dziecka sprostać musi wzmożonemu wysiłkowi, zarówno umysłowemu jak i fizycznemu. Dlatego należy pamiętać, by dieta naszych podopiecznych była pełna warzyw, owoców i soków. Pomagają one zaspokajać zapotrzebowanie organizmu na naturalne witaminy, składniki mineralne i energię.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w programie już od kilku lat.


Mleko w szkole

 Od kilku lat nasza szkoła bierze udział w akcji "Mleko w szkole". W wybrane dni chętne dzieci piją kartonik mleka. Picie mleka przez dzieci w szkole jest dofinansowywane przez Unię Europejską za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego.

„Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.


 

Szkolne Dni Profilaktyki

W ramach Szkolnych Dni Profilaktyki uczniowie klas starszych mieli możliwość uczestniczenia w czterogodzinnym programie profilaktyczno – interwencyjnym „Odczuwaj, Ufaj, Mów”.

Program odnosi się do problematyki związanej z właściwym nawiązywaniem relacji międzyludzkich. Pomaga on konstruować młodym ludziom sposoby budowania relacji na fundamentach zaufania, szczerej rozmowy i akceptacji dla uczuć własnych jak i innych ludzi.

Celem programu było:
• budowanie pozytywnego stosunku do siebie i innych oraz postawy otwartości,
• obniżenie poziomu lęku przed mówieniem o sobie,
• wzmacnianie środowisk abstynenckich w szkole,

Ponadto zorganizowano również godzinne szkolenie dla rodziców klas I -III oraz IV - VI pod tytułem „Bezpieczeństwo dziecka w sieci

Treści wykładu obejmowały zagadnienia takie jak:

- zagrożenia płynące z sieci internetowej;
- co oznacza w praktyce posiadanie przez dziecko sprzętu multimedialnego – telefon, smartfon, tablet, laptop:
- co znaczą w praktyce określenia: portal społecznościowy (facebook, nasza klasa), czat, like, mms, udostępnij, forum, blog, itp.;
- kto i jak uzależnia się od sieci;
- jakie są konsekwencje uzależnienia ;
-przejawy przemocy w sieci: cyberbullying, happy slapping, sexting;
- czy można zabezpieczyć siebie i dziecko przed uzależnieniem i stratami?


 

Dziecko w sieci

Od 2004 roku działalność Fundacji Dzieci Niczyje obejmuje problem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Wtedy to zainicjowano program Dziecko w Sieci, w ramach którego przygotowano kampanię „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie”. Była to pierwsza w Polsce kampania społeczna poruszająca problem uwodzenia dzieci w Internecie.

Od stycznia 2005 roku projekt Dziecko w Sieci, już jako kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie jest realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet. Głównym partnerem programu jest Fundacja Orange.

W ramach programu prowadzone są badania poświęcone zagrożeniom dzieci i młodzieży w Internecie. Na ich podstawie, jak również w oparciu o dostępną wiedzę oraz doświadczenie pracowników fundacji wypracowywane są przekazy medialne oraz projekty edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu młodych Internautów.

W ramach programu Dziecko w Sieci Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Fundacją Orange prowadzi projekt Helpline.org.pl. Jego założeniem jest oferowanie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia w sieci, obejmujących m.in. cyberprzemoc, uwodzenie w Internecie, jak i problem uzależnienia od komputera i/lub Internetu. Codziennie za pośrednictwem bezpłatnego telefonu (800 100 100), e-maila (helpline@helpline.org.pl) lub strony internetowej (www.helpline.org.pl) do konsultantów trafiają sprawy związane z problemami młodych internautów. W przypadku, kiedy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, którego ofiarą padło dziecko lub młody człowiek, sprawa jest przekazywana policji lub prokuraturze.

Nasza szkoła bierze udział w następujących projektach programu Dziecko w Sieci:

Projekt Siecaki.pl to reakcja Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Orange na rosnące zainteresowanie najmłodszych internautów serwisami społecznościowymi. W portalu uwzględniono aktualne trendy i zjawiska związane z korzystaniem z Internetu przez dzieci, zastosowano również najnowsze rozwiązania techniczne. 
Serwis www.sieciaki.pl opiera się na przygodach postaci Sieciaków,  czyli dzieci posiadających specjalne zdolności i wykorzystujących je w walce z internetowymi zagrożeniami. 

Program "3… 2... 1… Internet!" poświęcony jest bezpieczeństwu dzieci w Internecie. Opracowany został jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli szkół podstawowych (klasy IV - VI) oraz pracowników firmy Microsoft zaangażowanych w program wolontariatu pracowniczego.
Zajęcia "3…2…1…Internet!" przewidziane są na dwie godziny lekcyjne i polegają na pracy grupowej i indywidualnej uczniów, przeplatanej projekcją atrakcyjnych kreskówek poświęconych różnym formom internetowych zagrożeń. Przygody bohaterów kreskówek komentowane są przez Krzysztofa Hołowczyca – ambasadora programu "3…2…1…Internet!".


Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.
Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny.

Działaniom tym zawsze przyświeca ten sam cel:

budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej.


 

 


strona głowna historia plan zajęć kontakt