Program profilaktyczno
- wychowawczy

„Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem.
Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem
prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna.”
T. Gadacz

 

Wychowanie - jest uczeniem się szczególnego rodzaju - uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, także odkrywaniem swoich zdolności, możliwości, mocnych stron
i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły. Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami. Jest więc budowaniem człowieczeństwa.

Program Wychowawczy szkoły został opracowany przez zespół nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Został on oparty na wizji i misji szkoły. Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły.

Naczelny cel wychowania, zadania szkoły i nauczycieli, metody i formy pracy
Naczelnym celem szkoły jest wychowanie młodego człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych........

więcej......

 

strona głowna historia plan zajęć kontakt